5,658,000 VNĐ
5,210,000 VNĐ
4,773,000 VNĐ
4,750,000 VNĐ
4,681,000 VNĐ
4,681,000 VNĐ

Bàn giám đốc

Bàn lãnh đạo HRP1885Y1

4,612,000 VNĐ
4,451,000 VNĐ
4,428,000 VNĐ

Bàn trưởng phòng

Bàn lãnh đạo HRP1800C5

3,968,000 VNĐ
3,910,000 VNĐ
3,910,000 VNĐ
3,876,000 VNĐ
3,864,000 VNĐ
3,830,000 VNĐ
Lien he Noi That Hoa Phat